โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปี 2 : กิจกรรมการนำเกณฑ์การประเมินสู่การปฏิบัติ (Implement Criteria Workshop) ในหัวข้อ  Exclusive EdPEx


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปี2              โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยปรับเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่ดี รวมถึงการดำเนินการที่เป็นเลิศ และบรรลุเป้าหมาย การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ฯ ในฐานะผู้บริหารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214