ภาควิชาสังคมวิทยา

Written by Super User

ภาควิชาสังคมวิทยา

 

 

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
      หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา

รศ.ดร.พัชรี ศรีสังข์

รศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร

รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

ผศ.ดร.ดลฤดี สุวรรณคีรี

ผศ.ดร.ไพรัช บวรสมพงษ์

ผศ.ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ

ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์

อ.ดร.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

อ.ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.สิริภา สงเคราะห์

อ.อชิระ อุตมาน

อ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์

อ.ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์

นายนพดล ช่วยอุปการ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส.อริศรา นิ่มประเสริฐ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214