ภาควิชาภูมิศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์

 

 

 

      อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร
      หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์

รศ.ดร.วิชัย พันธนะหิรัญ

ผศ.ดร.เศวตฉัตร ศรีสุรัตน์

ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา

ผศ.สิริพร เกรียงไกรเพชร

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

อ.ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล

อ.ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ

อ.ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย

อ.ชมชนก อรุณปลอด

อ.ชูเดช โลศิริ

   
 

น.ส.เอมอร น้อยประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

น.ส.รัชนี ศรีวรรณะ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร