ภาควิชาประวัติศาสตร์

  • Print

Website : http://history.soc.swu.ac.th/index.html

ภาควิชาประวัติศาสตร์

 

 

 

      อาจารย์ ดร. ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
      หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

รศ.ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ

ผศ.สาวิตรี พิสณุพงศ์

รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร

 อ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์

อ.ดร.ชาติชาย มุกสง

ผศ.ดร.โดม ไกรปกรณ์

อ.ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล

อ.ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร

อ.พรพรรณ โปร่งจิตร

อ.สัญญา ชีวะประเสริฐ

นายณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป