ภาควิชาประวัติศาสตร์

Website : http://history.soc.swu.ac.th/index.html

ภาควิชาประวัติศาสตร์

 

 

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี พิสณุพงศ์
      หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

รศ.ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ

ผศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร

อ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์

อ.ดร.ธิกานต์ ศรีนารา

อ.ดร.ชาติชาย มุกสง

อ.ดร.โดม ไกรปกรณ์

อ.ดร.คัททิยากร ศศิธรามาศ

อ.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล

อ.ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร

อ.พรพรรณ โปร่งจิตร

อ.สัญญา ชีวะประเสริฐ

น.ส.เบญจวรรณ สว่างคง

นักวิชาการศึกษา


นายณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214