คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่น 16

วันที่ 7 มกราคม 2559  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 16 ในการนี้ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และแนะนำคณะสังคมศาสตร์แก่นิสิตโครงการพิเศษดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์

 

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214