คณะผู้บริหาร

คณบดี

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15547

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข

คณบดีคณะกายภาพบำบัด

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 27305

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15070

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ปรึกษา

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15566

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ

อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 14605

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์

อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 14501

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15540

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดี

 

 

 

อาจารย์ ดร.ล่ำสัน เลิศกุลประหยัด

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11749

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15570

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11749

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15540

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หัวหน้าภาควิชา

 

 

 

อาจารย์ ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11759

E-mail : 

 

 

 

อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร

หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11764

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11711

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15570

E-mail : hathairatThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

 

 

 

นางสาวศุภรดา เต็มภัทรกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

โทรศัพท์: 0 2649 5000 ต่อ 11715

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยคณบดี

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดาบเพชร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11761

E-mail : sdabphetThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11765

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์จิตอุษา ขันทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11751

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชน

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11762

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์ ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15566

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15570

E-mail : poomThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214