ข่าวทุนวิจัยภายใน

การสมัครรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เพี่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการหรือนักวิจัยได้สร้างนวัตกรรมที่สามารถจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ 13 (10) ของข้อบังคบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติของคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ในการประขุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และมติของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในการประชุมครั้งที่ 3/25.60 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560

ผู้สมัครขอรับทุนสนับสนุน ให้ดำเนินการจัดทำคำขอรับการจัดสรรทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด ผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดและเสนอต่อสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เพี่อพิจารณา จัดสรรทุน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปิญญาและวิจัย (http://research.swu.ac.th/) หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางป้ญญา สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย โทรฯ 0-2649-5000 ต่อ 11015 , 11081

Attachments:
Download this file (Intellectual-funds2561.PDF)Intellectual-funds2561.PDF[ ]43 kB

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 32

Yesterday 35

Week 32

Month 778

All 11282