แบบหอร์มขอตำแหน่ง

แบบหอร์มขอตำแหน่ง

1.Checklist

2.ก.พ.อ.03.rev 14 06 2556

3.การปรับปรุงหลักเกณฑ์

4.ข้อมูลของอาจารย์ผู้ขอรับการประเมินการสอน

5.คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ

6.คำชี้แจงการกรอก กพอ 03 ตามตัวอย่าง

7.เงื่อนไข

8.จรรณ01

9.ตัวอย่าง ก.พ.อ.03 rev 14 06 2556

10.ตัวอย่างรับรองการมีส่วนร่วม ตำรา-หนังสือ

11.ตัวอย่างรับรองการมีส่วนร่วมผลงานวิจัย

12.ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน-คำสอน

13.บันทึกข้อความ ขอตำแหน่ง

14.ผู้ทรงคุณวุฒิ

15.เอกสารรับรองภาระงานสอน

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 83

สัปดาห์นี้ 1

เดือนนี้ 1

รวมทั้งหมด 13379

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก