หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

1.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง

3.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.)

4.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

5.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรม

6.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์

7.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)

8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 106

เมื่อวานนี้ 87

สัปดาห์นี้ 106

เดือนนี้ 2222

รวมทั้งหมด 12763

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก