หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

1.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง

3.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.)

4.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

5.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรม

6.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์

7.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)

8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 83

สัปดาห์นี้ 1

เดือนนี้ 1

รวมทั้งหมด 13379

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก