ข่าวทุนวิจัยภายใน

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและการเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะสังคมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการของคณะผลิต ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จึงได้กำหนดให้มีค่าสนับสนุนการตีพิมพ์ สำหรับผู้ที่มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เพื่อเป็นแรงจูงใจและส่งเสริมผลงานด้านการประกันคุณภาพให้สูงขึ้น โดยใช้แหล่งทุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส่วนการบริหารจัดการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ 10% ของเงินงบประมาณฝ่ายวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561

1.ลักษณะของบทความวิจัยที่มีสิทธิขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์
1.1 ผู้ขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยเปนผูเขียนบทความวิจัย ที่ระบุชื่อหนวยงานของ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไวที่ตําแหนงที่อยูของผูเขียนปรากฏในบทความอย่างชัดเจน และยังไม่เคยได้รับทุนเพื่อตีพิมพ์เอกสารจากแหล่งทุนอื่น
1.2 บทความวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ ต้องเผยแพร่ในวารสารที่มี Peer reviews ในช่วงปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – 15 สิงหาคม 2561) และจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งบทความเพื่อขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ของคณะสังคมศาสตร์
1.3 บทความวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 1 ปีงบประมาณจากปีปัจจุบัน
1.4 บทความวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ตามประกาศนี้ ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์จากหน่วยงานอื่นๆ ได้อีก
1.5 บทความวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อปริญญาของผู้ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์
1.6 เป็นบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นโดยได้ข้อมูลจากการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง หรือที่มีส่วนร่วมในการวิจัย และต้องไม่เป็นบทความวิจัยร่วมที่เป็นผลงานของนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1.7 มีรูปแบบของบทความวิจัย (Research Article) ครบถ้วน คือ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ วิธีการ ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล วิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง หรือตามรูปแบบบทความทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของสาขาวิชาการนั้นๆ และมีการเรียกเก็บเงินเพื่อการตีพิมพ์

ผู้สนใจสามารถอ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 10

Yesterday 33

Week 43

Month 789

All 11293