ข่าวทุนวิจัยภายนอก

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น NRCT-CASS 2561

  • Print

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561 พร้อมผังโครงสร้าง CASS

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561

2. ผังโครงสร้าง CASS

3. ใบนำส่งเอกสารในการขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย

4. แบบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

5. แบบฟอร์มเอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินการในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Abstract)

6. แบบฟอร์มภาษาไทยข้อเสนอโครงการ

7. แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ (Proposal for Exchange of scientists)

รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2452/--NRCTCASS--2561--CASS.aspx