ข่าวทุนวิจัยภายใน

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ในการนี้ จึงขอแจ้งประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยขอให้บุคลากรสายวิชาการ หรือ นักวิจัย ที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิจัยดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบเสนอโครงการวิจัย (research project) เป้าหมายที่ 1 – 4 (สำหรับโครงการเดี่ยวและโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ) หรือ แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) พร้อมหนังสือนำส่ง จำนวน 1 ชุด ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย

ขอให้ดำเนินการสมัครขอรับทุนผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) โดยเข้าไปสมัครได้ที่ www.nrms.go.th ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2560

* นักวิจัยสามารถดูรายละเอียดแผนบูรณาการที่เปิดรับได้ตามเอกสาร Program based และสามารถขอรับเลข OTP เพื่อใช้สำหรับส่งโครงการวิจัยได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย โทร. 11017-19, 11082-83 และ 11086

ที่มา สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 13

Yesterday 33

Week 46

Month 792

All 11296