สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง 2/2558

  • Print

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

รหัสวิชา

รายวิชา

กลุ่ม

หน่วยกิต

มคอ3

มคอ5

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

SO118

INTRODUCTION TO SOCIAL PSYCHOLOGY

B01

3(3-0-6)

T3_SO118_2_2558

T5_SO118_2_2558

SO122

Development Theories

B01

3(3-0-6)

T3_SO122_2_2558

T5_SO122_2_2558

SO211

INTRODUCTION TO SOCIOLOGY

B01

3(3-0-6)

T3_SO211_2_2558

T5_SO211_2_2558

SO215

ENGLISH FOR DEVELOPMENT II

B01

3(2-2-5)

T3_SO215_2_2558

T5_SO215_2_2558

SO311

Research Methods in Social Sciences

B01

3(2-2-5)

T3_SO311_2_2558

T5_SO311_2_2558

SO311

Research Methods in Social Sciences

B02

3(2-2-5)

T3_SO311_2_2558

T5_SO311_2_2558

วิชาเอกบังคับ

SO121

COMMUNITY AND ENVIRONMENT

B01

3(3-0-6)

T3_SO121_2_2558

T5_SO121_2_2558

SO221

COMMUNITY STUDIES

B01

3(2-2-5)

T3_SO221_2_2558

T5_SO221_2_2558

SO221

INTRODUCTION TO ANTHROPOLOGY

B02

3(3-0-6)

T3_SO221_2_2558

T5_SO221_2_2558

SS211

Social and Cultural Change for Social Studies

B01

3(3-0-6)

T3_SS211_2_2558

T5_SS211_2_2558

SS261

English for Social Studies Teachers

B01

3(2-1-6)

T3_SS261_2_2558

T5_SS261_2_2558

SS311

Relationship between Economics, Societies and Politics

B01

3(3-0-6)

T3_SS311_2_2558

T5_SS311_2_2558

SO321

Leadership and Ethics for Development

B01

3(3-0-6)

T3_SO321_2_2558

T5_SO321_2_2558

SO443

SEMINAR ON URBAN COMMUNITY DEVELOPMENT

B01

3(3-0-6)

T3_SO443_2_2558

T5_SO443_2_2558

วิชาเอกเลือก

SO152

  Slums and Cities in developingCountries

B01

3(3-0-6)

T3_SO152_2_2558

T5_SO152_2_2558

SO231

SOCIAL PROBLEMS

B01

3(3-0-6)

T3_SO231_2_2558

T5_SO231_2_2558

SO232

SOCIAL PSYCHOLOGY

B01

3(3-0-6)

T3_SO232_2_2558

T5_SO232_2_2558

SO233

 Laws for Development

B01

3(3-0-6)

T3_SO233_2_2558

T5_SO233_2_2558

SO235

CULTURE AND DEVELOPMENT

B01

3(3-0-6)

T3_SO235_2_2558

T5_SO235_2_2558

SO237

State and Development

B01

3(3-0-6)

T3_SO237_2_2558

T5_SO237_2_2558

SO241

GENDER AND DEVELOPMENT

B01

3(3-0-6)

T3_SO241_2_2558

T5_SO241_2_2558

SO251

Ethnic Relations

B01

3(3-0-6)

T3_SO251_2_2558

T5_SO251_2_2558

SO332

SOCIAL AND CULTURAL CHANGE

B01

3(3-0-6)

T3_SO331_2_2558

T5_SO331_2_2558

SO332

SOCIAL AND CULTURAL CHANGE

B02

3(3-0-6)

T3_SO331_2_2558

T5_SO331_2_2558

SO333

Research Methods in Social Sciences

B01

3(3-0-6)

T3_SO333_2_2558

T5_SO332_2_2558

SO343

Research and Development

       

SO441

PUBLIC HEALTH AND COMMUNITY DEVELOPMENT

B01

3(3-0-6)

T3_SO441_2_2558

T5_SO441_2_2558

SO451

 Independence Study)

B01

3(2-2-5)

T3_SO451_2_2558

T5_SO451_2_2558

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

รหัสวิชา

รายวิชา

กลุ่ม

หน่วยกิต

มคอ4

มคอ5

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

SO421

URBAN COMMUNITY DEVELOPMENT PRACTICUM I

B01

3(0-3-6)

T4_SO421_2_2558

 

SO422

URBAN COMMUNITY DEVELOPMENT PRACTICUM II

B01

6(0-3-15)

T4_SO422_2_2558