สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง 1/2558

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ภาคเรียนที่ 1/2558

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ.3

มคอ.5

หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

SO112

Introduction to Sociology

3(3-0-6)

T3_SO112_1_2558

T5_SO112_1_2558

SO113

Introduction to Anthropology

3(3-0-6)

T3_SO113_1_2558

T5_SO113_1_2558

SO114

Thai Society and Global Issues

3(3-0-6)

T3_SO114_1_2558

T5_SO114_1_2558

SO115

English for Development I

3(2-2-5)

T3_SO115_1_2558

T5_SO115_1_2558

SO116

Urban Studies

3(3-0-6)

T3_SO116_1_2558

T5_SO116_1_2558

SO211 (B01)

Human Rights and Good Governance

3(3-0-6)

T3_SO211_1_2558

T5_SO211_1_2558 (B01)

SO231

Social  Problem

3(3-0-6)

T3_SO231_1_2558

T5_SO231_1_2558

SO311

Research Methods in Social Sciences

3(2-2-5)

T3_SO311_1_2558

T5_SO311_1_2558

SO312 (B01)

Statistics for Social Scientists

3(2-2-5)

T3_SO312_1_2558

T5_SO312_1_2558

SO312 (B02)

Statistics for Social Scientists

3(2-2-5)

T3_SO312_1_2558

T5_SO312_1_2558

SO315

English for Development III

3(2-2-5)

T3_SO315_1_2558

T5_SO315_1_2558

หมวดวิชาเอกบังคับ

SO222

Community Development Process

3(3-0-6)

T3_SO222_1_2558

T5_SO222_1_2558

SO223

Social Policy and Planning

3(3-0-6)

T3_SO223_1_2558

T5_SO223_1_2558

SO321 (B01)

Leadership and Ethics for Development

3(3-0-6)

T3_SO321_1_2558 (B01)

T5_SO321_1_2558 (B01)

SO324

Urban Community Development Pre-Practicum

3(2-2-5)

T3_SO324_1_2558

T5_SO324_1_2558

หมวดวิชาเอกเลือก

SO141

Social Welfare

3(3-0-6)

T3_SO141_1_2558

T5_SO141_1_2558

SO151

Modernization and Urban Life

3(3-0-6)

T3_SO151_1_2558

T5_SO151_1_2558

SO232

SOCIAL PSYCHOLOGY

3(3-0-6)

T3_SO232_1_2558

T5_SO232_1_2558

SO233

Laws for Development

3(3-0-6)

T3_SO233_1_2558

T5_SO233_1_2558

SO236

Religion and Development

3(3-0-6)

T3_SO236_1_2558

T5_SO236_1_2558

SO237

State and Development

3(3-0-6)

T3_SO237_1_2558

T5_SO237_1_2558

SO241

Gender and Development

3(3-0-6)

T3_SO241_1_2558

T5_SO241_1_2558

SO251

Ethnic Relations

3(3-0-6)

T3_SO251_1_2558

T5_SO251_1_2558

SO316

Development of Person’s and Group’s Competence

3(3-0-6)

T3_SO316_1_2558

T5_SO316_1_2558

SO333

Research Methods in Social Sciences

3(3-0-6)

T3_SO333_1_2558

T5_SO333_1_2558

SO343

Research and Development

3(2-2-5)

T3_SO343_1_2558

T5_SO343_1_2558

SO351

Social Problems

3(3-0-6)

T3_SO351_1_2558

T5_SO351_1_2558

SO403

Seminar on Sociology

3(2-2-5)

T3_SO403_1_2558

T5_SO403_1_2558

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารจากคณบดี

แบบรับข้อร้องเรียนจากนิสิต

บทสัมภาษณ์

จดหมายข่าวคณะสังคมศาสตร์

สาระน่ารู้

การจัดการความรู้ฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214