การกำหนดชั้นพื้นที่คุ้มครองสำหรับการปลูกข้าวในจังหวัดนครนายก

ชื่อโครงการ
(ภาษาไทย) การกำหนดชั้นพื้นที่คุ้มครองสำหรับการปลูกข้าวในจังหวัดนครนายก
(ภาษาอังกฤษ) Agricultural Land Protection for rice in Nakhon Nayok province

หัวหน้าโครงการวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย พันธนะหิรัญ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดนครนายก
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3. เพื่อศึกษากำหนดชั้นการเกษตรที่เหมาะสมของพื้นที่การทำนา

ที่มาของการวิจัย
ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทย ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าว ประเทศไทยมีพื้นที่ทำนาประมาณ 60 ล้านไร่ จำแนกเป็นพื้นที่นาในเขตอาศัยน้ำฝน ร้อยละ 75 และเป็นพื้นที่นาในเขตชลประทาน ร้อยละ 25 การเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าว การผลิตข้าวมีความสำคัญ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต เนื่องจาก เป็นธัญพืชที่ใช้ในการการบริโภคภายในประเทศ และเป็นสินค้าส่งออกที่มีความสำคัญ

หมายเหตุ; โครงการวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้คณะสังคมศาสตร์ ปี 2556 สัญญาเลขที่ 294/2556

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 31

Yesterday 39

Week 31

Month 1152

All 12755