จากงานวิจัยสู่ชุมชน โอกาสทางการตลาดของกุนเชียงปลาเพื่อสุขภาพในเขตภาคกลาง

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคกุนเชียงปลาในเขตภาคกลาง เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริโภคกุนเชียงปลา และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริโภคกุนเชียงปลาของกลุ่มตัวอย่างในเขตภาคกลางโดยรวมและรายด้านจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคกุนเชียงปลาบ้างแต่ไม่บ่อย และจะรับประทานในยี่ห้อที่รับประทานประจาคือ กุนเชียงปลากราย จังหวัดสิงห์บุรี เหตุผลที่รับประทาน คือ รสชาติอร่อยตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง จานวนที่ซื้อ คือ 1 แพ็คต่อครั้งมีราคาที่ซื้อ คือ 100 บาท ส่วนใหญ่ระบุว่าซื้อที่ตลาดเป็นประจาและซื้อยี่ห้อเดิมเป็นประจา ผู้บริโภคมีระดับการใช้ปัจจัยในการตัดสินใจรับประทานกุนเชียงในส่วนประสมการตลาด ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางส่งเสริมการจาหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาดในระดับมาก มีระดับการใช้ปัจจัยในการตัดสินใจกุนเชียง ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสาคัญกับคุณค่าโภชนาการและด้านรสชาติอร่อย มีระดับการใช้ปัจจัยนี้มากที่สุด ทางด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจมาก

โดย ผศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (c2_research_phajongsak.pdf)c2_research_phajongsak.pdf[ ]200 kB

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 27

Yesterday 39

Week 27

Month 1148

All 12751