การสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์ ปี 2556

การสังเคราะห์ความรู้การวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้ในเชิงสรุปผลการวิจัยที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นคณะสังคมศาสตร์เล็งเห็นความสาคัญของการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อให้ได้คาตอบและทิศทางที่ต้องการของงานวิจัย และต้องการสรุปผลการวิจัยทางด้านการวิจัยในชั้นเรียนจากงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ ปี 2555 เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นทางด้านการวิจัยในชั้นเรียน

คณะสังคมศาสตร์ ได้รวบรวมงานวิจัยและนามาสังเคราะห์งานวิจัยของคณาจารย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาข้อสรุปองค์ความรู้รวมที่ได้จากการทาวิจัยทางด้านงานวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารย์และสามารถเผยแพร่ผลของการสังเคราะห์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับลักษณะของปัญหาวิจัยและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดผลงานทางวิชาการที่สามารถนาไปต่อยอดความรู้ทางการวิจัยทางด้านการวิจัยในชั้นเรียนได้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 

Attachments:
Download this file (synthesizing2.pdf)synthesizing2.pdf[ ]3533 kB

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 27

Yesterday 39

Week 27

Month 1148

All 12751