การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2553-2554

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรให้ได้องค์ความรู้ และนำผลไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน พัฒนากระบวนการเรียนร้ในการผลิตบัณฑิต พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาสังคมและประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆของสังคมและช่วยชี้นำสังคมตามความเหมาะสม

เพื่อตอบสนองนโนยบายและมุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คณะสังคมศาสตร์จึงกำหนดแผนการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์ตามปีงบประมาณ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการทำงานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและประเทศ ซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพของบุคคล ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

คณะสังคมศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบและทิศทางที่ต้องการของงานวิจัย และต้องการสรุปผลการวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวจากงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ ปี 2553-2554 เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นทางด้านการท่องเที่ยว

นอกจากนั้น คณะสังคมศาสตร์ ได้รวบรวมงานวิจัยและนำมาสังเคราะห์งานวิจัยของคณาจารย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาข้อสรุปองค์ความรู้รวมที่ได้จากการทำวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวของคณาจารย์และสามารถเผยแพร่ผลของการสังเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับลักษณะของปัญหาวิจัยและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดผลงานทางวิชาการที่สามารถนำไปต่อยอดความรู้ทางการวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวได้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 

Attachments:
Download this file (synthesizing1.pdf)synthesizing1.pdf[ ]2370 kB

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 27

Yesterday 39

Week 27

Month 1148

All 12751