การใช้แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

การใช้แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนและรายงานการใช้เงินทุนวิจัย สืบเนื่องจากการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ผ่านมา การยื่นแบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติเบิกเงินงวด การขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย การขออนุมัติ เปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินงานโครงการวิจัย การอนุมัติเห็นชอบผลงานวิจัย ยังมีหน่วยงานที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินงานโนทิศทางเดียวกัน จึงขอทบทวนการยื่นแบบฟอร์มโนการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังนี้

การขออนุมัติเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินงานโครงการวิจัย ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
1.บันทึกข้อความการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
2.เอกสารแนบท้ายประกอบการเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินงานโนโครงการวิจัย

การรายงานความก้าวหน้า ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
1.บันทึกข้อความการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
2.รายงานความก้าวหน้า
3.เอกสารแนบท้ายประกอบรายงานความก้าวหน้า (แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์รูปถ่ายเครื่องมือวิจัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ที่ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการฯ)
4.สรุปรายงานการใช้เงิน (ถูกต้องตามหลักการเขียนบัญชี และการอบรมการตรวจเอกสารครั้งที่ผ่านมา)

การขออนุมัติขยายระยะเวลาการ ดำเนินงานโครงการวิจัย ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
1.บันทึกข้อความการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
2.รายงานความก้าวหน้า
3.เอกสารแนบท้ายประกอบรายงานความก้าวหน้า (แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์รูปถ่ายเครื่องมือวิจัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ที่ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการฯ)
4.สรุปรายงานการใช้เงิน (ถูกต้องตามหลักการเขียนบัญชี และการอบรมการตรวจเอกสารครั้งที่ผ่านมา)

การขออนุมัติเห็ชอบผลงานวิจัย และ การขออนุมัติเบิกเงินงวด ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
1.บันทึกข้อความการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
2.ผลงานวิจัย
2.1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จัดส่งฝ่ายวิจัย จำนวน 1 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลจำนวน 1 แผ่น
2.2 Manuscript จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล file scan ของ Manuscript 1 ชุด โดยแนบหลักฐานยืนยันการตีพิมพ์ สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- หนังสือตอบรับการรับบทความลงตีพิมพ์จากวารสาร
- รายชื่อวารสารที่จะลงตีพิมพ์ และFormat รูปแบบของวารสาร
- หนังสือส่งถึงบรรณาธิการวารสาร เพื่อส่งวารสารไปตีพิมพ์
(หลังจากตีพิมพ์แล้วให้นำส่ง Reprint จำนวน 3 ชุด)
2.3 Reprint จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล file scan ของ Reprint 1 ชุด
3. บทสรุปผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด
4. สรุปรายงานการใช้เงิน (ถูกต้องตามหลักการเขียนบัญชี และการอบรมการตรวจเอกสารครั้งที่ผ่านมา)

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิ๊กที่นี่

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 31

Yesterday 39

Week 31

Month 1152

All 12755