การขออนุมัสิขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการรจัย และการรายงานความความก้าวหน้า


ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 วาระแจ้งเพื่อทราบที่ 1.9 เรื่อง การขออนุมัติขยายเวลาการ ดำเนินงานโครงการวิจัย และการรายงานความก้าวหน้า โดยมติที่ประชุมนั้น ได้รับทราบและดำเนินการนำไปปฏิบัติ ดังนี้

1. การขอขยายเวลานั้น ให้ดำเนินการขอขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง แต่ละครั้ง ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา (ยกเว้นงบประมาณแผ่นดิน ให้ดำเนินการขยาย เวลาครั้งสุดท้ายได้ไม่เกินเดือนกรกฎาคม ของปีงบประมาณถัดไป) แล้วแต่กรณีโดยนักวิจัย จะต้องแจ้งเหตุผลและความจำเป็นนั้น ให้มหาวิทยาสัยทราบเป็นลายสักษณ์อักษรเพื่อขออนุมัติการขยายเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันครบกำหนดในสัญญา และโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาได้ให้ถือเอาวันสุดท้ายของการขยายระยะเวลาเป็นวันกำหนดการส่ง ผลงานวิจัย และนักวิจัยต้องจัดล่งผลงานวิจัยไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางป้ญญาเเละวิจัย ล่วงหน้าก่อนครบกำหนด ไม่น้อยกว่า 30 วัน

2. สืบเนื่องจาก มีหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้นักวิจัยไม่ได้ เพราะหมดระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญารับทุนวิจัย และนักวิจัยไม่ได้ทำเรื่องขอขยาย ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย ก่อนที่จะหมดระยะเวลาในสัญญารับทุนวิจัย หน่วยงาน ทางการเงินของมหาวิทยาสัย แจ้งว่า ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญารับทุนวิจัย และตาม มติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว จะเบิกเงินงวดสุดท้ายไม่ได้ มหาวิทยาลัยโดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอแจ้งมา และเตือน เกี่ยวกับ รายละเอียดการจัดล่งผลงานวิจัย การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย

3. แนวทางปฏิบัติที่ดี นักวิจัยควรแจ้งเตือนในปฏิทินของตนเองสำหรับวันหมดอายุสัญญาวิจัย และขยายเวลาก่อนหมดระยะเวลาในโครงการวิจัยล่วงหน้า 60 วัน เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและการมีสิทธิ์เบิกจ่ายในงวดที่สองอย่างแน่นอน 100 %

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 29

Yesterday 39

Week 29

Month 1150

All 12753