ข่าวทุนวิจัยภายนอก

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

  • Print

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่้การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

ในการนี้ทางโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่งโครงร่างเพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนทุนวิจัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม download