ข่าวทุนวิจัยภายนอก

ประกาศการประปานครหลวงเปิดรับข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559

  • Print

การประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง มหาดไทย มีภารกิจให้บริการงานประปาที่มีมาตรฐานคุณภาพอย่างมั่นคงทั่วถึงเพียงพอ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ กปน.ได้จัดทำแผนแม่บทด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม(RDi Master Plan)เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมแบบบูรณาการสอดคล้องกับการขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. และสอดรับกับการวิจัยของชาติ จึงได้จัดทำกรอบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยและโครงการนวัตกรรม ประจำปี 2559 กำหนดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559