ข่าวทุนวิจัยภายใน

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยมุ่งเป้า 2560

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภทการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560

ในการนี้ จึงขอแจ้งประกาศ เปิด รับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภทการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยขอให้บุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัย ที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท โดยขอให้ดำเนินการเสนอขอรับทุนตามลำดับ ดังนี้

1.จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม ว-1ด / ว-1ช (ตามลักษณะโครงการ)
2.สมัครขอรับทุน ผ่านระบบการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS) โดยเข้าไปสมัครได้ที่ http://urms.swu.ac.th พร้อมแนบไฟล์ผ่านระบบ(สามารถดำเนินการสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป)
3.กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม บันทึกข้อความขอสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th/index.php?option=view_new&id_new=945
4.จัดส่งบันทึกข้อความที่กรอกรายละเอียดและได้ลงนามผ่านต้นสังกัดตามลำดับขั้นบังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งข้อเสนอโครงการตามแบบที่กำหนด จำนวน 1 ชุด ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

สำหรับโครงการวิจัยที่มีการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ขอให้ดำเนินการขอใบรับรองการทำวิจัยในมนุษย์ให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญารับทุน หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้เรียบร้อย จะทำให้การลงนามสัญญารับทุนล่าช้าได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย โทร.11015-11019

ที่มา : สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 10

Yesterday 33

Week 43

Month 789

All 11293