ข่าวทุนวิจัยภายใน

Healthcare Innovation Hub : for Community and Ageing Society

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายใต้โครงการศูนย์นวัตกรรมทางสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อชุมชนและผู้สูงอายุ (Healthcare Innovation Hub : for Community and Ageing Society)

ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.วิจัย) ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 ปีงบประมาณ 2560 จากรัฐบาล และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดลทำหน้าที่เป็น Hub ดำเนินงานโครงการ Healthcare Innovation Hub : for Community and Ageing Society นั้น

ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายใต้โครงการศูนย์นวัตกรรมทางสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อชุมชนและผู้สูงอายุ (Healthcare Innovation Hub : for Community and Ageing Society) โดยขอให้จัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ โครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนจะต้องมี Technology readiness level (TRL) อยู่ในระดับ Transitional 4 – 7 หรือเป็นงานที่มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือมีผลงานวิจัยรองรับแล้ว และยังไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

ที่มา : สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 16

Yesterday 19

Week 128

Month 667

All 10362