Soc Gallery

ประวัติความเป็นมา

ชื่อหน่วยงาน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Faculty of Social Sciences

ที่ตั้ง
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
: อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล (ชั้น 3-12) ส่วนคณาจารย์และภาควิชา 
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11) ส่วนสำนักงานคณบดี และห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2649-5000 ต่อ 5589-90 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เว็บไซต์ http://soc.swu.ac.th
เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/socswu/

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2517 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 91 ตอนที่ 112 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517) ในระยะที่เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา คณะสังคมศาสตร์ยังมิได้แยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ เรียกชื่อว่า คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ประกอบด้วยแผนกวิชา ดังนี้
1. แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
2. แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศ
3. แผนกวิชาศิลปะและวัฒนธรรม
4. แผนกวิชาศาสนาและปรัชญา
5. แผนกวิชาประวัติศาสตร์
6. แผนกวิชาภูมิศาสตร์
7. แผนกวิชาสังคมวิทยา
8. แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์

เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว แผนกวิชาต่าง ๆ ของคณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นภาควิชา แยกเป็นสังกัดในคณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์

จากประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2518 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 166 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2518) นั้น ถือได้ว่าวันที่ 22 สิงหาคม เป็นวันกำเนิดของคณะสังคมศาสตร์ มีหน่วยงานในสังกัด 6 ภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชารัฐศาสตร์ และสำนักงานคณบดี

ต่อมาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้แยกออกจากคณะสังคมศาสตร์ ไปเป็นสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันคณะสังคมศาสตร์มีหน่วยงานในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 5 ภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุน 1 หน่วยงาน ดังนี้
1. ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2. ภาควิชาภูมิศาสตร์
3. ภาควิชาประวัติศาสตร์
4. ภาควิชาสังคมวิทยา
5. ภาควิชารัฐศาสตร์
6. สำนักงานคณบดี

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเป็นมาตรฐานสากล และมีธรรมาภิบาล
4. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในทุกระดับ
5. การธำรงรักษาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 83

สัปดาห์นี้ 1

เดือนนี้ 1

รวมทั้งหมด 13379

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก