ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย

เอกสารการจัดทำโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560

  • Print

การวิจัยและวิชาการถือเป็นภารกิจที่สำคัญของบุคลากรที่สังกัดมหาวิทยาลัย เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพต่างๆ ตามการประกันคุณภาพของหน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในมหาวิทยาลัย และต้องดำเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี ให้กับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เพื่อผลิตผลงานวิจัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ในปี 2560 คณะสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดสรรเป็นทุนประเภทต่างๆ ในการสนับสนุนการทำวิจัย ได้แก่ ทุนสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและการสร้างสรรค์ ทุนสนับสนุนสำหรับการทำวิจัยในชั้นเรียน ทุนสนับสนุนสำหรับการทำวิจัยเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นไปตามการประกันคุณภาพการศึกษา และทุนสนับสนุนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางาน เพื่อให้บุคลากรในคณะสังคมศาสตร์ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้ผลิตงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ต่อองค์กร และการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

ในปีงบประมาณ 2560 คณะสังคมศาสตร์ต้องใช้ระบบบริหารจัดการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ คือระบบ URMS โดยนักวิจัยสามารถเข้าไปใช้งสนได้ที่ https://urms.swu.ac.th และทำการกรอกข้อมูลต่างๆตามคู่มือการใช้งานให้ครบถ้วน ซึ่งในบทความนี้ ผู้ประสานงานวิจัยได้รวบรวมแบบฟอร์มและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ 1. https://drive.google.com/file/d/0B11xv6dTydmxV2dwNjlEWWN4S0E/view?usp=sharing หรือ 2. https://1drv.ms/f/s!AmMDty0-Vbj5plO3LkkwqHOlUQwf (แก้ไข 05-04-60)

แบบฟอร์มสำหรับเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/0By8AVIaGXjqZVTdxNVY5bnhMWDg/view?usp=sharing

อนึ่ง ผู้ที่ต้องการเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload2 และผู้ที่ต้องการแบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถดาว์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวของได้ที่ลิงค์ http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload6

*****นักวิจัยต้องใช้ฟอนต์ TH-Sarabun ในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ; เผยแพร่ตั้งแต่ Friday, 24 March 2017