ประวัติคณะสังคมศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Faculty of Social Sciences Srinakharinwirot University

ที่ตั้ง
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกอบด้วย 2 อาคาร

     : อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล (ชั้น 3-12) ส่วนคณาจารย์และภาควิชา 
     : อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11) ส่วนสำนักงานคณบดี และห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์.0-2649-5000 ต่อ 5589-90 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เว็บไซต์ http://soc.swu.ac.th
เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/socswu/

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

           

                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
   เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.251
7 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 91 ตอนที่ 112 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517)
   ในระยะที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ยังมิได้แยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ เรียกชื่อว่า คณะวิชามนุษยธรรมศึกษา                 และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยแผนกวิชา ดังนี้

               1. แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย

               2. แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศ

               3. แผนกวิชาศิลปะและวัฒนธรรม

               4. แผนกวิชาศาสนาและปรัชญา

               5. แผนกวิชาประวัติศาสตร์

               6. แผนกวิชาภูมิศาสตร์

               7. แผนกวิชาสังคมวิทยา

                                                                         8. แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์

               เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว แผนกวิชาต่าง ๆ ของคณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นภาควิชา แยกเป็นสังกัดใน          คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์

               จากประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2518 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 166                  วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2518) นั้น ถือได้ว่าวันที่ 22 สิงหาคม เป็นวันกำเนิดของคณะสังคมศาสตร์ มีหน่วยงานในสังกัด 6 ภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุน 1 หน่วยงาน                        ได้แก่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชารัฐศาสตร์ และสำนักงานคณบดี

               ต่อมาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้แยกออกจากคณะสังคมศาสตร์ ไปเป็นสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ และในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ภาควิชาบริหารธุรกิจได้แยกออกจากคณะสังคมศาสตร์ ไปเป็นคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ตามประกาศการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย

               ปัจจุบันคณะสังคมศาสตร์มีหน่วยงานในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 4 ภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุน 1 หน่วยงาน ดังนี้

               1. ภาควิชาประวัติศาสตร์

               2. ภาควิชาภูมิศาสตร์

               3. ภาควิชาสังคมวิทยา

               4. ภาควิชารัฐศาสตร์

               5. สำนักงานคณบดี

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214