ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่องระบบบริหารงานวิจัยทั่วถึงทุกองค์กร

  • Print

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี ๒๕๕๗ คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติและระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน วช. จึงได้ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่นๆ และต่อมาในปี ๒๕๕๙ วช. ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System: DRMS) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้สำหรับการบริหารจัดการเงินรายได้ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลเป็นของหน่วยงานเอง นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานภาครัฐในการใช้งานระบบ NRMS และระบบ DRMS วช. จึงได้จัดให้มีการประชุมเรื่อง “ระบบบริหารงานวิจัยทั่วถึงทุกองค์กร” เพื่อนำเสนอระบบการบริหารงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงาน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโลตัส ๗ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ วช. จึงขอเรียนเชิญท่าน ผู้แทน ผู้ประสานงานวิจัย หรือผู้รับผิดชอบงานวิจัยของหน่วยงานท่านเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้กรุณาลงทะเบียนร่วมประชุม ผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถจัดพิมพ์บัตรที่ระบุบาร์โค้ดประจำตัวเพื่อแสดงสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กองมาตรฐานการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๖๕๐๑, ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗
โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๙๒๐๒
ผู้ประสานงาน : นายธณวรพงษ์ กี่ดำรงกูล, นายชานนท์ ระโหฐาน

หมายเหตุ ; เคยเผยแพร่มาแล้ว เมื่อ Wednesday, 20 July 2016