ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย

อธิการบดี มศว ท้วงศธ. สเต็มศึกษา

  • Print

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) และ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึง แนวคิดที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ที่กำลังฮิตและ มีการกล่าวถึงการจัดการศึกษาระบบสเต็ม (STEM) หรือ (STEM Education) ซึ่งเน้นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เด็กไทยทัดเทียมประเทศอื่นๆ ว่า การมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยก้าวทัดเทียมประเทศที่เจริญแล้วหรือขยับตัวเองจากประเทศที่ต้องการเข้าสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจนั้น ไม่สามารถจะปฏิเสธวิชาเหล่านั้นได้ ซึ่งมีก็คือระบบสเต็มศึกษา ซึ่งวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ ตนเห็นด้วย แต่การมองแค่ สเต็มศึกษาหรือดูแค่ STEM เพียงแค่ S คือ(Science วิทยาศาสตร์) T คือ (Technology เทคโนโลยี) E คือ (Engineering วิศวกรรมศาสตร์ ) และ M คือ (Mathematics คณิตศาสตร์) เพียงแค่นั้นไม่เพียงพอ หากให้การสนับสนุนและทุ่มเทเพียงแค่ STEM ซึ่งหมายถึงการเน้นคนเก่งอย่างเดียวจนลืมนึกถึงบางสิ่งบางอย่างไป นั้นคือเรื่องราวของความดี คุณธรรมจริยธรรม การเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพในสังคมนั้น หรือการมองเห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมของผู้คน เพราะระบบ STEM ซึ่งมีรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ นั้นสอนให้คนแข่งขันและเป็นที่ 1 จนลืมมองคนอื่น มีแต่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นในสังคม ทอดทิ้งคนที่ด้อยกว่า จึงอยากเสนอ ศธ.ว่า อย่ามัวแต่คิดเพียงแค่ สเต็มการศึกษา แต่อยากจะชวนคิดว่าของให้เต็ม วิชาด้านสังคมศาสตร์เข้าไปอีกหนึ่งรายวิชาเพื่อให้เด็กไทยได้เรียน นั้นก็คือเราจะได้ระบบ STEMS คือเพิ่ม สังคมศาสตร์ซึ่งก็คือ Social Science เข้าไปอีกหนึ่งรายวิชา มิฉะนั้นแล้วเรากำลังแก้ปัญหาหนึ่งแล้วปัญหาอื่นๆจะตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำ และคุณธรรมความเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของไทยจะขาดหายไปอีก “ผมจึงอยากให้สิ่งที่ผมนำเสนอเข้าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ด้วย การปฏิรูปการศึกษาชาติในระดับการศึกษาพื้นฐานจึงต้องดูรายวิชาต่างๆ ให้เกิดความสมดุล ไม่ใช่เอียงไปสู่การทำให้คนเก่งแต่ขาดความเป็นพลเมืองที่ดี ผมจึงเห็นว่าการส่งเสริมให้ ระบบ สเต็มศึกษาเกิดนั้น เราต้องเพิ่มรายวิชาสังคมศาสตร์เข้าไปในทุกระดับชั้นด้วย”

แหล่งข้อมูล :: PR SWU ประจำวันที่ 1 กันยายน 2557
หมายเหตุ ; เคยเผยแพร่มาแล้ว เมื่อ Friday, 18 March 2016 09:10