แจ้งไม่ขอพักในหอพักนิสิต ของนิสิตชั้นปีที่ 1

 

ด้วยศูนย์บริหารกิจการหอพัก ให้นิสิตชั้นปีที่1 พักในหอพักเป็นประจำทุกปีการศึกษานั้น ในปีการศึกษา 2560 หากนิสิตชั้นปีที่ 1 ไม่ประสงค์อยู่หอพักของมหาวิทยาลัย นิสิตสามรถกรอกข้อมูลตาม แบบฟอร์ม และส่งกลับมายังหอพักภายใน วันที่ 13 กรกฏาคม 2560

ดาวร์โหลดเอกสาร

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214