คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนทิศทางSustainable Development Goals (SDGs)ต่อนักวิชาการไทยวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท  หลักศิลา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อSDGsมุมมองเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
เสวนาหัวข้อ
SDGsมุมมองเพื่อความยั่งยืนของสังคมไทย

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214