คณะสังคมศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติประชารัฐในทิศทางของมหาวิทยาลัยไทย

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้

          1) การศึกษาไทยกับประชารัฐ

          2) บทบาทของประชารัฐต่อสังคมไทย

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214