คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ Social Enterprise for Thailand 4.0 “การขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมสู่ประเทศไทย 4.0”  ร่วมกับ

พิธีเปิดโครงการ “BEST FOR THE WORLD”  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   และกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้

          1) ประเทศไทย 4.0 สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”

          2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชนและการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

          3) ประเทศไทย 4.0: มิติสังคมและการขับเคลื่อนความร่วมมือประชารัฐเพื่อสังคม

          4) การดำเนินธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลก 

          5) การสร้างสังคมที่ยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ให้ทุนสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร 

          6) แนวคิดและนวัตกรรมกิจการเพื่อสังคมต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214