โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (งบประมาณแผ่นดิน)

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ Download
สัมมนาวิชาการนานาชาติ Social Impact after SE Approach (ปีที่ 1) 27 พฤศจิกายน 2556 หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
สัมมนาวิชาการนานาชาติ University Engagement and Social Enterprise in Thailand (ปีที่ 2) 27-28 มกราคม 2558 หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สัมมนาวิชาการนานาชาติ Social Innovation for Social Enterprise (ปีที่ 3)

18 พฤษภาคม 2559 หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
สัมมนาวิชาการนานาชาตินวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม จากความคิดสู่การดำเนินงาน

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214