ปีการศึกษา 2556 (งบประมาณเงินรายได้)

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ Download

รายงานผลโครงการสำรวจความต้องการชุมชน

6 กรกฏาคม 2556

วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี

จังหวัดนครนายก

 

26 ธันวาคม 2556

ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โครงการประชุม 3 ฝ่าย (พื้นที่อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก)

13 กรกฏาคม 2556

วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี

จังหวัดนครนายก

โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 3 เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนวัดท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ

11 มกราคม 2557

ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก และ

ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โครงการประชุม 3 ฝ่าย (พื้นที่ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน)

16 เมษายน 2557

โรงแรมจัสมินเอ็กเซกคิวทีฟ สวีท

สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

โครงการเด็กดีมีชีวิตพอเพียง ปี 3

19 เมษายน 2557

ณ โรงเรียนมิฟตาห์ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
การสำรวจความต้องการของชุมชน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม: การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของชุมชน ศึกษาความต้องการของชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ)

13 พฤษภาคม 2557

โพธิวิชชาลัย

ตำบลหนองหมากฝ้าย

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม:

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทชุมชน

ศึกษาความต้องการชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

13 พฤษภาคม 2557

ตำบลหนองหมากฝ้าย

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชนปี 2 ภายใต้กิจกรรมการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

15-17 พฤษภาคม 2557

วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี

จังหวัดนครนายก

โครงการจัดการความรู้งานบริการวิชาการ (KM) ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

24 พฤษภาคม 2557

ห้องประชุมวัดฝั่งคลอง

อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

รายงานผลโครงการจัดการความรู้งานบริการวิชาการ (KM) ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน

30 พฤษภาคม 2557 ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214