ปีการศึกษา 2557 (งบประมาณเงินรายได้)

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ Download

โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม ปี 2 ภายใต้กิจกรรมสำรวจความต้องการชุมชน

13 – 14 ธันวาคม 2557

บ้านภักดีแผ่นดิน

ตำบลหนองหมากฝ้าย

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม กิจกรรมการประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนโครงการร่วมกับชุมชน

16-17 มิถุนายน 2558

โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม กิจกรรมการศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบ

21-22 มิถุนายน 2558

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ

10 มกราคม 2558

มศว องครักษ์ และ

ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 3 ภายใต้กิจกรรมสำรวจความต้องการชุมชน

6 มีนาคม 2558

วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

โครงการเด็กดี มีชีวิตพอเพียง ปี 4 กิจกรรมค่ายเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ฟื้นฟูแนวปะการังคืนธรรมชาติสู่ท้องทะเล

12-16 เมษายน 2558

โรงเรียนมิฟตาห์ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และ มารีนรีสอร์ท

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214