ปีการศึกษา 2558 (งบประมาณเงินรายได้)

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ Download
โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน กิจกรรมการประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 3 ฝ่าย

6 มิถุนายน 2558

วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 4 กิจกรรมสำรวจความต้องการชุมชน

วันที่ 21 ธันวาคม 2558

วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี

และ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 4 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง และนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

2 มีนาคม 2559

วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 4 กิจกรรมสังคมศาสตร์อาสาพาน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2559 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โครงการเด็กดีมีชีวิตพอเพียง ปี 5 ภายใต้โครงการวันเด็กแห่งชาติ

8 - 9 มกราคม 2559

ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2559 มศว องครักษ์

โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 4 กิจกรรมประชุม 3 ฝ่าย

13 มกราคม 2559

วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี

และ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมืองนครนายก

จังหวัดนครนายก

โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม ปี 3

มกราคม 2559 –พฤษภาคม 2559

โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร อำเภออรัญประเทศ

จังหวัดสระแก้ว

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214