ฝ่ายวิชาการ มศว เร่งพัฒนาหลักสูตรฯ เตรียมแข่งขันในตลาดสากล

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันในตลาดสากล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

Read more: ฝ่ายวิชาการ มศว เร่งพัฒนาหลักสูตรฯ เตรียมแข่งขันในตลาดสากล

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่น 16

วันที่ 7 มกราคม 2559  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 16 ในการนี้ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และแนะนำคณะสังคมศาสตร์แก่นิสิตโครงการพิเศษดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์

Read more: คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต...

คณะสังคมศาสตร์มอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559

คณะสังคมศาสตร์มอบสิ่งของร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต เดินทางไปมอบสิ่งของร่วมกัน ทั้งนี้ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ในวันที่ 9 มกราคม 2559

 

 

Read more: คณะสังคมศาสตร์มอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559

ประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมบุคลากรคณะฯ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แผนดำเนินงานด้านบุคลากร  และการประเมินบุคลากร ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์

 

Read more: ประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์