โครงการศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์ในเขตเมืองเสาวนา CUPPAS “ศึกษาดูงานประกอบรายวิชาความมั่นคงกับการเมืองโลกและวิชานโยบายสาธารณะ”

โครงการศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์ในเขตเมืองเสาวนา CUPPAS “ศึกษาดูงานประกอบรายวิชาความมั่นคงกับการเมืองโลกและวิชานโยบายสาธารณะ”


เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งมีองค์ความรู้และทักษะททางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร รวมถึงให้นิสิตสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายของผู้นำในสมัยกรุงศรีอยุธยา  

นายกัญจน์พสิษฐ์ รักการดี นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา ผู้ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภท เด็กและเยาวชน

นายกัญจน์พสิษฐ์ รักการดี นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา ผู้ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภท เด็กและเยาวชน


ผู้บริหาร คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายกัญจน์พสิษฐ์ รักการดี นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา ผู้ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภท เด็กและเยาวชน 

ประชุมยุทธศาสตร์ผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2561

ประชุมยุทธศาสตร์ผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2561


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ จัดการประชุมยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 เพื่อวางแผนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ 

กิจกรรมสร้างสัมพันธไมตรีของผู้บริหารและคณาจารย์ใหม่คณะสังคมศาสตร์

กิจกรรมสร้างสัมพันธไมตรีของผู้บริหารและคณาจารย์ใหม่คณะสังคมศาสตร์


เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีของผู้บริหารและคณาจารย์ใหม่คณะสังคมศาสตร์ โดยมีคณาาจารย์ใหม่จาก 4 ภาควิชาเข้าร่วม ได้แก่ ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ และภาควิชารัฐศาสตร์ 

โครงการสายสัมพันธ์บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ : งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

โครงการสายสัมพันธ์บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ : งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561


เพื่อร่วมแสดงความรักและความผูกพันต่อคณาจารย์และบุคลากรตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ประจำปี 2561 จำนวน 5 ท่าน 
1. ผศ.สาวิตรี   พิสณุพงศ์            ภาควิชาประวัติศาสตร์

2. ผศ.สิริพร   เกรียงไกรเพชร       ภาควิชาภูมิศาสตร์

3. รศ.ดร.พัชรี   ศรีสังข์              ภาควิชาสังคมวิทยา

4. ศ.ดร.วรพิทย์   มีมาก             ภาควิชารัฐศาสตร์

5. นางสาวศุภรดา   เต็มภัทรกุล    สำนักงานคณบดี