Display # 
Title Author Hits
การกำหนดโจทย์วิจัย การค้นหาแหล่งทุน Written by asocswu 485
งานบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม การเรียนการสอน และงานวิจัย Written by asocswu 470
การจัดการความรู้การวิจัย ปี 2558 Written by asocswu 261
การกำหนดชั้นพื้นที่คุ้มครองสำหรับการปลูกข้าวในจังหวัดนครนายก Written by asocswu 263
จากงานวิจัยสู่ชุมชน โอกาสทางการตลาดของกุนเชียงปลาเพื่อสุขภาพในเขตภาคกลาง Written by asocswu 279
จากงานวิจัยสู่ชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดิน Written by asocswu 182
การสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์ ปี 2556 Written by asocswu 202
การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2553-2554 Written by asocswu 296
งานวิจัยสู่ชุมชน จากมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว Written by asocswu 210
การวิจัยเรื่องมองประวัติศาสตร์เยอรมันผ่านภาพยนตร์ของเลนี รีเฟนชตาล Written by asocswu 355
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2556 Written by asocswu 140