การใช้แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

การใช้แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนและรายงานการใช้เงินทุนวิจัย สืบเนื่องจากการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ผ่านมา การยื่นแบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติเบิกเงินงวด การขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย การขออนุมัติ เปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินงานโครงการวิจัย การอนุมัติเห็นชอบผลงานวิจัย ยังมีหน่วยงานที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินงานโนทิศทางเดียวกัน จึงขอทบทวนการยื่นแบบฟอร์มโนการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังนี้

การขออนุมัติเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินงานโครงการวิจัย ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
1.บันทึกข้อความการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
2.เอกสารแนบท้ายประกอบการเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินงานโนโครงการวิจัย

การรายงานความก้าวหน้า ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
1.บันทึกข้อความการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
2.รายงานความก้าวหน้า
3.เอกสารแนบท้ายประกอบรายงานความก้าวหน้า (แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์รูปถ่ายเครื่องมือวิจัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ที่ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการฯ)
4.สรุปรายงานการใช้เงิน (ถูกต้องตามหลักการเขียนบัญชี และการอบรมการตรวจเอกสารครั้งที่ผ่านมา)

การขออนุมัติขยายระยะเวลาการ ดำเนินงานโครงการวิจัย ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
1.บันทึกข้อความการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
2.รายงานความก้าวหน้า
3.เอกสารแนบท้ายประกอบรายงานความก้าวหน้า (แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์รูปถ่ายเครื่องมือวิจัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ที่ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการฯ)
4.สรุปรายงานการใช้เงิน (ถูกต้องตามหลักการเขียนบัญชี และการอบรมการตรวจเอกสารครั้งที่ผ่านมา)

การขออนุมัติเห็ชอบผลงานวิจัย และ การขออนุมัติเบิกเงินงวด ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
1.บันทึกข้อความการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
2.ผลงานวิจัย
2.1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จัดส่งฝ่ายวิจัย จำนวน 1 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลจำนวน 1 แผ่น
2.2 Manuscript จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล file scan ของ Manuscript 1 ชุด โดยแนบหลักฐานยืนยันการตีพิมพ์ สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- หนังสือตอบรับการรับบทความลงตีพิมพ์จากวารสาร
- รายชื่อวารสารที่จะลงตีพิมพ์ และFormat รูปแบบของวารสาร
- หนังสือส่งถึงบรรณาธิการวารสาร เพื่อส่งวารสารไปตีพิมพ์
(หลังจากตีพิมพ์แล้วให้นำส่ง Reprint จำนวน 3 ชุด)
2.3 Reprint จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล file scan ของ Reprint 1 ชุด
3. บทสรุปผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด
4. สรุปรายงานการใช้เงิน (ถูกต้องตามหลักการเขียนบัญชี และการอบรมการตรวจเอกสารครั้งที่ผ่านมา)

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิ๊กที่นี่

การยุติโครงการวิจัย

ในกรณีที่นักวิจัย ต้องการขอยุติโครงการวิจัย จะต้องดำเนินการดังนี้

1.จัดทำหนังสือขออนุมัติยุติโครงการวิจัย โดยการคืนเงินงวดที่นักวิจัยโด้รับทั้งหมด ซึ่งในกรณีนี้ไม่ต้องจัดส่งรายงานการวิจัยที่ใด้ดำเนินการไปแล้ว หรือ

2.จัดทำหนังสือขออนุมัติยุติโครงการวิจัย โดยยังโม่ต้องคืนเงินงวดที่นักวิจัย โด้รับในเบื้องต้น แต่โห้ดำเนินการจัดส่งรายงานการวิจัยที่โด้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด พร้อม สรุปรายงานการโช้จ่ายเงิน สำหรับในกรณีนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย จะตั้ง คณะอนุกรรมการ หรือ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาประเมินค่ารายงานการวิจัยของ นักวิจัย

รองคณบดีที่กำกับและดูแลงานวิจัยพิจารณาในเบื้องต้น หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุผลโนการยุติโครงการวิจัย ยังโม่เหมาะสม ฝ่ายวิจัยจะส่งเรื่องคืนโปยังนักวิจัยเพื่อแก้โขให้เหมาะสม

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

การขออนุมัสิขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการรจัย และการรายงานความความก้าวหน้า


ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 วาระแจ้งเพื่อทราบที่ 1.9 เรื่อง การขออนุมัติขยายเวลาการ ดำเนินงานโครงการวิจัย และการรายงานความก้าวหน้า โดยมติที่ประชุมนั้น ได้รับทราบและดำเนินการนำไปปฏิบัติ ดังนี้

1. การขอขยายเวลานั้น ให้ดำเนินการขอขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง แต่ละครั้ง ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา (ยกเว้นงบประมาณแผ่นดิน ให้ดำเนินการขยาย เวลาครั้งสุดท้ายได้ไม่เกินเดือนกรกฎาคม ของปีงบประมาณถัดไป) แล้วแต่กรณีโดยนักวิจัย จะต้องแจ้งเหตุผลและความจำเป็นนั้น ให้มหาวิทยาสัยทราบเป็นลายสักษณ์อักษรเพื่อขออนุมัติการขยายเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันครบกำหนดในสัญญา และโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาได้ให้ถือเอาวันสุดท้ายของการขยายระยะเวลาเป็นวันกำหนดการส่ง ผลงานวิจัย และนักวิจัยต้องจัดล่งผลงานวิจัยไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางป้ญญาเเละวิจัย ล่วงหน้าก่อนครบกำหนด ไม่น้อยกว่า 30 วัน

2. สืบเนื่องจาก มีหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้นักวิจัยไม่ได้ เพราะหมดระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญารับทุนวิจัย และนักวิจัยไม่ได้ทำเรื่องขอขยาย ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย ก่อนที่จะหมดระยะเวลาในสัญญารับทุนวิจัย หน่วยงาน ทางการเงินของมหาวิทยาสัย แจ้งว่า ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญารับทุนวิจัย และตาม มติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว จะเบิกเงินงวดสุดท้ายไม่ได้ มหาวิทยาลัยโดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอแจ้งมา และเตือน เกี่ยวกับ รายละเอียดการจัดล่งผลงานวิจัย การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย

3. แนวทางปฏิบัติที่ดี นักวิจัยควรแจ้งเตือนในปฏิทินของตนเองสำหรับวันหมดอายุสัญญาวิจัย และขยายเวลาก่อนหมดระยะเวลาในโครงการวิจัยล่วงหน้า 60 วัน เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและการมีสิทธิ์เบิกจ่ายในงวดที่สองอย่างแน่นอน 100 %