ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น

หมายเหตุ :

1. เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และต้องปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน (หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการแผนงาน และผู้ร่วมวิจัย ทุกท่านที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบ (http://www.nrms.go.th/Register.aspx) สามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนนักวิจัยได้ที่ กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.) โทร 0 2561 2445 ต่อ 607, 608
2. การส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS พร้อมเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 10 ชุด (หนังสือนำส่ง+ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับลงนามจริง พร้อมสำเนา รวมเป็นจำนวน 10 ชุด+CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ รูปแบบ PDF และ Word จำนวน 2 ชุด)และต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ถึงหน่วยบริหารทุน ภายในวันที่31 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นี้เท่านั้น
3. ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอวิจัยก่อนกำหนดปิดรับอย่างน้อย 5 - 7 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะช่วยดำเนินการแก้ไขได้ทันการณ์ หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียด เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอการวิจัยได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412, 413

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 412,413
โทรสาร 0-2579-2284

ลิงค์ประกาศข่าว https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2165

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทั้ง 2 ประเทศ ได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นมา

ในการนี้ วช. จึงขอแจ้งกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม(Joint Research Program) ประจำปี 2562 (FY2019) ในสาขา Social Science and humanities (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) และ Natural Science (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) โดยขอให้ส่งใบสมัครมายังกองการต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:www.nrct.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม download

ลิงค์ประกาศข่าว http://research.swu.ac.th/index.php?option=view_new&id_new=1430

Attachments:
Access this URL (http://research.swu.ac.th/file_new/1430_1.pdf)1430_1.pdf[ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]1652 kB

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2 กลุ่มเรื่องข้าว ปาล์มน้ำมัน อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล ไม้ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ) สัตว์เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สามารถดาว์นโหลดรายละเอียดได้ดังนี้
1. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2
2. กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ2)

http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2471/--2561--2.aspx#.WdcwvWi0PIU

Attachments:
Access this URL (http://www.nrct.go.th/Portals/0/data/07-part1/07part2/2017/doc051017p1.pdf)doc051017p1.pdf[ ]2434 kB
Access this URL (http://www.nrct.go.th/Portals/0/data/07-part1/07part2/2017/doc051017p2.pdf)doc051017p2.pdf[ ]8138 kB

แบบฟอร์มสำหรับการเขียนproposal โครงการวิจัย ของศูนย์มานุษ

แบบฟอร์มสำหรับการเขียนproposal โครงการวิจัย ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
1. แบบเสนอโครงการวิจัย
2. ข้อปฏิบัติการของผู้รับทุนวิจัย

นักวิจัย คณะสังคมศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์แนบเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น NRCT-CASS 2561

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561 พร้อมผังโครงสร้าง CASS

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561

2. ผังโครงสร้าง CASS

3. ใบนำส่งเอกสารในการขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย

4. แบบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

5. แบบฟอร์มเอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินการในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Abstract)

6. แบบฟอร์มภาษาไทยข้อเสนอโครงการ

7. แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ (Proposal for Exchange of scientists)

รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2452/--NRCTCASS--2561--CASS.aspx