ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภทการวิจัยบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทการวิจัยบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในการนี้ จึงขอแจ้งประกาศ เปิด รับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภทการวิจัยบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยขอให้บุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัย ที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถส่งแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดและได้ลงนามผ่านต้นสังกัดตามลำดับขั้นบังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งข้อเสนอโครงการตามแบบที่กำหนด จำนวน 3 ชุด ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload5_new

ลิงค์ประกาศข่าว http://research.swu.ac.th/index.php?option=view_new&id_new=1418

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2561 บุคลากรสายปฏิบัติการที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิจัย จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ในวงเงิน ไม่เกิน 50,000 บาท กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561

ลิงค์ประกาศข่าว http://research.swu.ac.th/index.php?option=view_new&id_new=1419

แบบฟอร์มการรับสมัครทุนวิจัย รายได้คณะสังคมศาสตร์ 2561

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขอรับสมัครทุนวิจัย งบประมาณรายได้คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 ประกอบด้วยเอกสารหลายส่วน และนักวิจัย จะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลขอสมัครรับทุนวิจัยในระบบ URMS ของมหาวิทยาลัย เว็บลิงค์ urms.swu.ac.th โดยจะต้องกรอกเอกสารให้ครบและปริ้นเอกสารมาส่งฝ่ายวิจัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล วึ่งเอกสารภายในแผ่นข้อมูล กรุณาบันทึกด้วยไฟล์ Word เเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ และการแก้ไข นอกจากนั้น เอกสาร แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาโครงการวิจัย นักวิจัย จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วและถูกต้อง

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง หากงานวิจัยของท่าน มีการดำเนินการเพื่อขออนุญาตทำงานวิจัยในมนุษย์ นักวิจัยต้องดำเนินการเพื่อขออนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ลิงค์ การจิวัยในมนุษย์

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เอกสารแนบ)

หมายเหตุ ; กรุณากรอกเอกสารต่างๆให้ครบถ้วน หากไม่ครบ ฝ่ายวิจัยจะดำเนินการส่งคืนนักวิจัยทันที

Attachments:
Download this file (Research_form2561.zip)Research_form2561.zip[ ]24823 kB

การสมัครรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เพี่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการหรือนักวิจัยได้สร้างนวัตกรรมที่สามารถจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ 13 (10) ของข้อบังคบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติของคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ในการประขุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และมติของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในการประชุมครั้งที่ 3/25.60 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560

ผู้สมัครขอรับทุนสนับสนุน ให้ดำเนินการจัดทำคำขอรับการจัดสรรทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด ผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดและเสนอต่อสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เพี่อพิจารณา จัดสรรทุน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปิญญาและวิจัย (http://research.swu.ac.th/) หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางป้ญญา สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย โทรฯ 0-2649-5000 ต่อ 11015 , 11081

Attachments:
Download this file (Intellectual-funds2561.PDF)Intellectual-funds2561.PDF[ ]43 kB

การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ


ประกาศมหาวิทยาสัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการหรือนักวิจัยไดตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีน่ครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัย.และนวัตกรรม พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติของคณะกรรมการบริหาร การวิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 จึงออกประกาศไว้ ในข่าวประกาศนี้ ประกอบด้วย 2 เรื่อง ได้แก่

1. เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2. เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ