ก.พ.อ.เปิดช่องขอตำแหน่งวิชาการมากขึ้น

ก.พ.อ.เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งในตำแหน่งวิชาการ “หมอธี”ชี้หลักเกณฑ์ใหม่เปิดกว้างขอได้ 4 ประเภท มีผล 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลดผลกระทบ

วันนี้ ( 4 ก.ย. 2560) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อเร็ว ๆนี้ ได้มติเห็นชอบ ร่างประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และ ร่าง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการที่ ก.พ.อ.กำหนด ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยหลักเกณฑ์ใหม่จะมีมาตรฐานเข้มมากขึ้น เปิดช่องทางให้มีการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการหลากหลาย เพื่อต้องการให้ผลงานทางวิชาการมีความทันสมัยกับโลก เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สอดรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ที่สำคัญสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนคำนึงถึงความแตกต่างของสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเภทการขอตำแหน่งผลงานทางวิชาการใหม่จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ1.งานวิจัย 2.ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น มี 9 ประเภท คือ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา งานแปล พจนานุกรมหรือสารานุกรมหรือนามานุกรมหรืองานวิชาการในลักษณะเดียวกัน ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะศิลปะ สิทธิบัตร และซอฟต์แวร์ 3.ผลงานวิชาการรับใช้สังคม และ4.ตำรา หนังสือ และบทความทางวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้การปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่มีผลกระทบน้อย จะประกาศให้ใช้บังคับหลักเกณฑ์ใหม่หลังจาก 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้น ผู้ที่ต้องการส่งผลงานทางวิชาการโดยใช้หลักเกณฑ์เดิมก็ยังคงสามารถเสนอขอรับการประเมินได้ในภายในช่วงเวลาก่อนประกาศใช้

ที่มา https://www.dailynews.co.th/education/596129

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 เวที

1. งาน "11th Internayional Warsaw Invention Show" (IWIS 2017) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอร์ซอ สธารณรัฐโปแลนด์

2. งาน "Seoul International Invention Fair 2017" (SIIF 2017) ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

3. งาน "46th International Exhibition of Inventions Geneva" ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

โดยมีรายละเอียดโครงการและแผนงานของแต่ละเวทีดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญท่้านที่สนใจเข้ร่วมประกวดและจัดแสดงในแต่ละเวทีข้างต้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบและทาง www.inventiontorday.nrct.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

Attachments:
Access this URL (http://research.swu.ac.th/file_new/1167_1.pdf)1167_1.pdf[ ]3857 kB

การบรรยายการใช้งานระบบ NRMS และระบบ DRMS นอกสถานที่

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ และต่อมา วช. ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) สำหรับให้หน่วยงานใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยทุนเงินรายได้ของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานได้มีหนังสือเชิญบุคลากร วช. เป็นวิทยากรไปบรรยายการใช้งานระบบ NRMS และระบบ DRMS นอกสถานที่ แต่ วช. มีข้อจำกัดด้านบุคลากร จึงไม่สามารถให้ความอนุเคราะห์วิทยากรไปบรรยายนอกสถานที่ได้ ทั้งนี้ วช. ได้มีการจัดอบรมการใช้งานระบบ NRMS สำหรับนักวิจัยและผู้ประสานหน่วยงาน และระบบ DRMS สำหรับหน่วยงานนำร่อง โดยจัดเป็นประจำตลอดทั้งปี ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนอบรมได้ทางเว็บไซต์ระบบ NRMS (www.nrms.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
กองมาตรฐานการวิจัย
โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐ ๖๕๐๑, ๐-๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗
โทรสาร ๐-๒๕๗๙ ๒๒๘๓, ๐-๒๕๗๙-๐๕๙๓
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือ เรื่อง การบรรยายการใช้งานระบบ NRMS และระบบ DRMS นอกสถานที่ (เอกสารแนบ)
ข่าว : ประกาศจากกองมาตรฐานการวิจัย
วันที่ประกาศข่าว : 20 มิ.ย.60
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 มิ.ย.60)

การประชุมปฏิบัติการนานาชาติ อู่ทอง เรื่อง นิยามแห่งทวารวดี (Defining Dvaravati): ต้นทางสำคัญของอารยวัฒนธรรมไทย

จัดโดย อพท., สยามสมาคม, มูลนิธิพิริยะไกรฤกษ์ และหอจดหมายเหตุพุทธทาส
๓๐ - ๓๑ สิงหาคมนี้ ที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ
๑ - ๓ กันยายน ที่อู่ทอง แม่กลอง ท่าจีน

ขอเชิญร่วมเรียนรู้ต้นเค้าแห่งความเป็นไทย มีนักวิชาการชั้นนำของโลกมาให้ความรู้หลายท่าน และมีการจัดแสดงสิ่งค้นพบใหม่ที่อาจเกี่ยวเนื่องจำนวนหนึ่ง มีหนังสือแจกสำหรับท่านที่เข้าร่วม ๑๐๐ ท่านแรกเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://www.definingdvaravati.com (งานเป็นภาษาอังกฤษ)
ดูคลิป “อู่ทอง : นิยามแห่งทวารวดี” ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=QxlP20JG0Fw 

เอกสารการจัดทำโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560

การวิจัยและวิชาการถือเป็นภารกิจที่สำคัญของบุคลากรที่สังกัดมหาวิทยาลัย เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพต่างๆ ตามการประกันคุณภาพของหน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในมหาวิทยาลัย และต้องดำเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี ให้กับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เพื่อผลิตผลงานวิจัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ในปี 2560 คณะสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดสรรเป็นทุนประเภทต่างๆ ในการสนับสนุนการทำวิจัย ได้แก่ ทุนสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและการสร้างสรรค์ ทุนสนับสนุนสำหรับการทำวิจัยในชั้นเรียน ทุนสนับสนุนสำหรับการทำวิจัยเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นไปตามการประกันคุณภาพการศึกษา และทุนสนับสนุนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางาน เพื่อให้บุคลากรในคณะสังคมศาสตร์ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้ผลิตงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ต่อองค์กร และการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

ในปีงบประมาณ 2560 คณะสังคมศาสตร์ต้องใช้ระบบบริหารจัดการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ คือระบบ URMS โดยนักวิจัยสามารถเข้าไปใช้งสนได้ที่ https://urms.swu.ac.th และทำการกรอกข้อมูลต่างๆตามคู่มือการใช้งานให้ครบถ้วน ซึ่งในบทความนี้ ผู้ประสานงานวิจัยได้รวบรวมแบบฟอร์มและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ 1. https://drive.google.com/file/d/0B11xv6dTydmxV2dwNjlEWWN4S0E/view?usp=sharing หรือ 2. https://1drv.ms/f/s!AmMDty0-Vbj5plO3LkkwqHOlUQwf (แก้ไข 05-04-60)

แบบฟอร์มสำหรับเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/0By8AVIaGXjqZVTdxNVY5bnhMWDg/view?usp=sharing

อนึ่ง ผู้ที่ต้องการเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload2 และผู้ที่ต้องการแบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถดาว์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวของได้ที่ลิงค์ http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload6

*****นักวิจัยต้องใช้ฟอนต์ TH-Sarabun ในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ; เผยแพร่ตั้งแต่ Friday, 24 March 2017