โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (งบประมาณเงินรายได้)

Social Impact after SE Approach (ปีที่ 1)

University Engagement (ปีที่ 2)

Social Innovation for Social Enterprise (ปีที่ 3)

Social Enterprise for Thailand 4.0 (ปีที่ 4)