กิจกรรมสร้างสัมพันธไมตรีของผู้บริหารและคณาจารย์ใหม่คณะสังคมศาสตร์


เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีของผู้บริหารและคณาจารย์ใหม่คณะสังคมศาสตร์ โดยมีคณาาจารย์ใหม่จาก 4 ภาควิชาเข้าร่วม ได้แก่ ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ และภาควิชารัฐศาสตร์