คณะสังคมศาสตร์หารือถึงความร่วมมือทางวิชาการในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน (human rights) ร่วมกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ร่วมหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน (human rights) โดยได้รับเกียรติจากคุณสมชาย หอมลออ และองค์กรเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนร่วมการประชุมดังกล่าว