ภาควิชาสังคมวิทยา

ภาควิชาสังคมวิทยา

 

 

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
      หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา

รศ.ดร.พัชรี ศรีสังข์

รศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร

รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

ผศ.ดร.ดลฤดี สุวรรณคีรี

ผศ.ดร.ไพรัช บวรสมพงษ์

ผศ.ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ

ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์

อ.ดร.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

อ.ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.สิริภา สงเคราะห์

อ.อชิระ อุตมาน

อ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์

อ.ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์

นายนพดล ช่วยอุปการ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส.อริศรา นิ่มประเสริฐ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร